Výrok rozhodnutia : Československá obchodná banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-13305/2012-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO 36 854 140  podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera, ktorý sa skladá  z týchto samostatných dokumentov:
1. Registračný dokument zo dňa 30.11.2012,
2. Opis cenných papierov zo dňa 30.11.2012 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „Hypotekárny záložný list ČSOB XIX." s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008640 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt  hypotekárnych záložných listov 25.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 10.000,- eur, s dátumom vydania  dňa 9.7.2012 a so splatnosťou dňa 9.7.2036,
3. Súhrnný dokument zo dňa 30.11.2012.  
Registračný dokument zo dňa 30.11.2012, Opis cenných papierov zo dňa 30.11.2012 a Súhrnný dokument zo dňa 30.11.2012 sú prílohou tohto rozhodnutia.