Výrok rozhodnutia : UniCredit Bank Slovakia a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-2620/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje UniCredit Bank Slovakia a. s. so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Marca Cravaria za člena predstavenstva a ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca.