Výrok rozhodnutia :

UNIQA d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-305-874 k č.sp.: NBS1-000-064-032

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len „Národná banka Slovenska“) ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“)
udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti UNIQA d.d.s., a.s., so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 977 540 (ďalej len „účastník konania“) na vymenovanie osoby – XXXX, dátum narodenia XXXX, trvalý pobyt XXXX, štátna príslušnosť XXXX – za osobu zodpovednú za výkon kľúčovej funkcie riadenia rizík účastníka konania, a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 30. augusta 2021 č. záznamu 100-000-303-317.
Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 8 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.