Výrok rozhodnutia :

Across Private Investments, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-276-942 k č.sp.: NBS1-000-057-447

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, na voľbu osoby – Peter Jakubička, LL.M., dátum narodenia XXX, trvalý pobyt XXX – za člena predstavenstva spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s.