Výrok rozhodnutia :

Kiš Radoslav

Číslo rozhodnutia : ODT-7767/2012-3

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38
ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad
finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá samostatnému finančnému agentovi: Radoslav Kiš, r. č. xxxxxx/xxxx, Pod Sokolom 663/12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní opatrenie na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov a to vykonať odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov v lehote troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v Inštitúte
bankového vzdelávania NBS, n.o. a písomne informovať Národnú banku Slovenska o
splnení tohto opatrenia v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo
doručené osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky pre vyšší stupeň
odbornej spôsobilosti a súbežne podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o
finančnom sprostredkovaní pokutu 3000 eur (slovom: tritisíc eur) za porušenie
ustanovenia § 41 ods. 10 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31.
decembra 2011 nesplnil požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o dohľade nad finančným trhom“ alebo „zákon o dohľade“) v konaní podľa tretej časti (§ 12 až § 34) zákona o dohľade nad finančným trhom o rozklade z 1. 2. 2013, ktorý po uplynutí zákonnej lehoty podal účastník konania Radoslav KIŠ [narodený .........; r. č.xxxxxx/xxxx; miesto podnikania: Pod Sokolom 663/12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce], zastúpený advokátkou JUDr. Máriou Kováčovou [sídlo advokátskej kancelárie: Pod Sokolom 12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce], proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č. ODT-7767/2012-3 zo dňa 20. 12. 2012, ktorým účastníkovi konania bolo podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) uložené opatrenie na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, a to vykonať odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov v lehote troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti prvostupňového rozhodnutia v Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n.o. a písomne informovať Národnú banku Slovenska o splnení tohto opatrenia v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, kedy mu bude doručené osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a súbežne podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní bola účastníkovi konania uložená pokuta 3 000 eur (slovom: tritisíc eur) za porušenie ustanovenia § 41 ods. 10 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do dňa 31. 12. 2011 nesplnil požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti takto rozhodla: Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 v spojení s § 22 ods. 1 písm. i) zákona o dohľade nad finančným trhom z a s t a v u j e druhostupňové konanie o rozklade z 1. 2. 2013 a zároveň odmieta oneskorene podaný rozklad z 1. 2. 2013, ktorý podal účastník konania Radoslav KIŠ [narodený .......; r. č.xxxxxx/xxxx; miesto podnikania: Pod Sokolom 663/12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce] proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č. ODT-7767/2012-3 zo dňa 20. 12. 2012.