Výrok rozhodnutia : Virtuse WealthMangement, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-10220/2012

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti  Virtuse Wealth Management, a. s.,  so  sídlom   Karadžičova 8/A,  821 08  Bratislava,  IČO: 36 709 042 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.