Výrok rozhodnutia : Finax, o.c.p., a. s.

Číslo rozhodnutia : č. z. 100-000-257-420, k č. sp. NBS1-000-050-270

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov v y d á v a spoločnosti Finax, o.c.p., a. s., so sídlom Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, IČO: 51 306 727 rozhodnutie o registrácii poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte podľa ustanovenia § 79b ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na poskytovanie služby informovania o platobnom účte podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.