Výrok rozhodnutia : Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-292-948 k č.sp.: NBS1-000-061-283

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len „Národná banka Slovenska") ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom")udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. g) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 904 305 (ďalej len „účastník konania"), na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d.f." (ďalej len „štatút"), v rámci ktorej sa mení v názve štatútu obchodné meno účastníka konania a názov dôchodkového fondu, zároveň sa mení v článku 1. odsek 1.1., v článku 2. sa mení odsek 2.1., v článku 3. sa mení odsek 3.1. a v článku 9. sa menia odseky 9.1. až 9.3. a odseky 9.5. a 9.6. v znení, ako je uvedené v návrhu úplného znenia štatútu dôchodkového fondu s názvom „365.life, d. s. s., a. s., 365.life akciový negarantovaný d. f." doručenom Národnej banke Slovenska dňa 17. júna 2021, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 21. mája 2021 č. záznamu 100-000-289-008.
Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

365.life_akciovy_negarantovany_06_2021.pdf [.pdf, 13830.4 kB]

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/365.life_akciovy_negarantovany_06_2021.pdf