Výrok rozhodnutia : UniCredit Bank Slovakia a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-11662-4/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým udeľuje predchádzajúci súhlas spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a.s. so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 681 709 (ďalej len „UniCredit Bank Slovakia a.s.") a spoločnosti UniCredit CAIB Slovakia, a.s. so sídlom Krížna 50, 821 08 Bratislava, IČO: 31 395 929 na zlúčenie v zmysle ustanovení § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nástupníckou spoločnosťou bude UniCredit Bank Slovakia a.s.