Výrok rozhodnutia :

Alfa Life s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-11955/2015-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia spoločnosti Alfa Life s.r.o., so sídlom Veľké Lovce 636, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 47 789 174 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5619/2014-1 zo dňa 24. júna 2014 tak, že ho rozširuje o sektor kapitálového trhu, sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a sektor starobného dôchodkového sporenia.

Spoločnosť Alfa Life s.r.o., so sídlom Veľké Lovce 636, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 47 789 174 je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a v sektore starobného dôchodkového sporenia.