Výrok rozhodnutia :

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-007-299 k č.sp.: NBS1-000-002-044

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 na ustanovenie osoby - Ing. Vladimír Baláž narodený dňa xxxxxxxxx, trvalý pobyt Poroská 687/60, 925 28 Pusté Úľany, Slovenská republika - za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.