Výrok rozhodnutia :

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-307-106 k č.sp.: NBS1-000-064-33

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 84 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 786 272 povolenie na vytvorenie štandardného fondu s názvom ESG ZODPOVEDNÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Štandardný fond s názvom ESG ZODPOVEDNÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len podielový fond ZPF) má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu ZPF je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155.
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu
a finančnej stability v zmysle ustanovenia § 85 ods. 1 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje štatút podielového fondu ZPF v znení zo dňa 14.9.2021. Štatút podielového fondu ZPF v znení zo dňa 14.9.2021 tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút podielového fondu ZPF je súčasťou predajného prospektu podielového fondu ZPF.