Výrok rozhodnutia :

InFin Trade s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-007-507 k č.sp.: NBS1-000-002-967

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odoberá povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta č. ODT-15982-3/2010 zo dňa 23.2.2011 podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. d) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi: InFin Trade s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 43 803 580, na základe nedostatkov v činnosti spoločnosti InFin Trade s.r.o., ktoré boli zistené dohľadom na diaľku, ktorými boli porušené: a) ustanovenie § 18 ods. 2 písm. b) v spojení s ustanoveniami § 18 ods. 11 prvá veta, § 21 ods. 7 a § 22 ods. 2 tretia veta zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť InFin Trade s.r.o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti InFin Trade s.r.o., ktorá je zároveň aj odborným garantom spoločnosti InFin Trade s.r.o., nesplnila povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov a následne po uplynutí tejto lehoty od 30.12.2015 nespĺňa požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, b) porušenie ustanovenia § 36 ods. 8 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť InFin Trade s.r.o. nepredložila Národnej banke Slovenska do 31.3.2016 výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2015.