Výrok rozhodnutia : Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-10/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Prima banke Slovensko, a. s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Henriety Gahérovej za člena predstavenstva a ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca.