Výrok rozhodnutia :

UNIQA, d.s.s, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-305-879 k č.sp.: NBS1-000-064-057

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len „Národná banka Slovenska“) ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti UNIQA d.s.s., a.s., so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 903 821 (ďalej len „účastník konania“), na ustanovenie osoby – XXXX, dátum narodenia XXXX, trvalý pobyt XXXX, štátna príslušnosť XXXX – za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za výkon odborných činností, a to riadenia rizík, a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 30. augusta 2021 č. záznamu 100-000-303-320.