Výrok rozhodnutia : STABILITA, d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-283-361 k č.sp.: NBS1-000-058-875

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovení § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s ustanoveniami § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom"), udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., so sídlom Bačíkova 5, 040 01 Košice, IČO: 36 718 556 (ďalej len „účastník konania") na zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu s názvom „Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f. STABILITA, d.d.s., a.s.", v rámci ktorej: a) sa mení názov uvedeného doplnkového dôchodkového fondu a nový názov znie „Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.", b) v texte štatútu sa mení v úvode označenie štatútu; v článku I. sa dopĺňa nový bod 6 a doterajšie body 6 až 14 sa označujú ako 7 až 15, v článku VIII. sa v bode 1 mení znenie prvej vety, v znení ako je uvedené v návrhu štatútu doplnkového dôchodkového fondu s názvom „Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s." zo dňa 1. marca 2021, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 3. marca 2021 č. záznamu 100-000-277-764. Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 26 ods. 8 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

statut_indexovy_prispevkovy.pdf [.pdf, 341.3 kB]

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/statut_indexovy_prispevkovy.pdf