Výrok rozhodnutia :

Poštová banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-285-127 k č.sp.: NBS1-000-060-110

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas spoločnosti Poštová banka, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9. apríla 2021.