Výrok rozhodnutia :

UNION poisťovňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9975/2014-5

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“)
mení podľa ustanovenia § 12 ods. 4 zákona o poisťovníctve spoločnosti Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, so sídlom Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava (ďalej spravidla len „spoločnosť Union poisťovňa, a. s.“) povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené Rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 42/965/1992 zo dňa
24. septembra 1992, rozšírené rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 52/1832/1993 zo dňa 3. augusta 1993, rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 19580/97-94 zo dňa 13. novembra 1997, zmenené rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-012/2004/POIS zo dňa 23. marca 2004, rozšírené rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-019/2005/POIS zo dňa 30. marca 2005, zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-2260/2009 zo dňa 2. júna 2009 takto: Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom rozširuje povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Union poisťovňa, a. s. o poistné odvetvie uvedené v Prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve – Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov
Časť A – odvetvia životného poistenia
7. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi
z oblasti sociálneho poistenia.
V súlade s ustanovením § 27 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom sa toto rozhodnutie viaže na splnenie podmienky spočívajúcej v tom, že spoločnosť Union poisťovňa, a. s. sa pred začatím vykonávania poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia uvedený v časti A, bode 7 prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve náležite pripojí k centrálnemu informačnému ponukovému systému, ktorý je spravovaný a prevádzkovaný podľa ustanovení § 46e zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Sociálnou poisťovňou. Spoločnosť Union poisťovňa, a. s. svoje oprávnené a technicky náležité pripojenie k centrálnemu informačnému ponukovému systému preukáže Národnej banke Slovenska doručením jedného originálneho vyhotovenia zmluvy alebo úradne osvedčenej kópie zmluvy o používaní centrálneho informačného ponukového systému uzavretej medzi spoločnosťou Union poisťovňa, a. s. a Sociálnou poisťovňou, a to najneskôr do 5 pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy.