Výrok rozhodnutia : Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-2586/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona   č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004    Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť AM SLSP, správ. spol., a.s.") na voľbu osoby navrhovanej za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti AM SLSP, správ. spol., a.s. - Thomas Schaulfer, narodený  xx. xxxx xxxx, trvalý pobyt Marktplatz 3, 3385 Markersdorf, Rakúska republika na základe a v rozsahu žiadosti správcovskej spoločnosti AM SLSP, správ. spol., a.s. zo dňa 1. marca 2013.

Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti AM SLSP, správ. spol., a.s. na voľbu osoby navrhovanej za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti AM SLSP, správ. spol. lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.