Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.:100-000-027-864 k č.sp.: NBS1-000-004-533

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje  Všeobecnej úverovej banke, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie Ing. Jozefa Kausicha za vedúceho zamestnanca.