Výrok rozhodnutia :

Privatbanka, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-281-494 k č.sp.: NBS1-000-057-562

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas spoločnosti Privatbanka, a.s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419 podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na voľbu Ing. Mariána Slivoviča, narodeného xx. xx. xxxx, bytom Staré Grunty 3643/326A, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, za člena dozornej rady.