Výrok rozhodnutia :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9976/2016-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa § 125c ods. 2 zákona o cenných papieroch v spojení s § 125 ods.
2 zákona o cenných papieroch Dodatok č. 3 k základnému prospektu zo dňa 11.8.2016 vzťahujúci sa k prospektu cenného papiera vypracovanému ako základný prospekt dňa 18.1.2016 pre investičné certifikáty spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 vydávané v rámci ponukového programu vydávania investičných certifikátov v celkovom objeme 250 000 000 eur, schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-572/2016-1 zo dňa 25.1.2016. Dodatok č. 3 k základnému prospektu zo dňa 11.8.2016 je prílohou tohto rozhodnutia.