Výrok rozhodnutia : Slovak Telekom, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODB-10647-8/2012

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469  (ďalej len „účastník konania" alebo „spoločnosť")  podľa ustanovenia § 64 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 492/2009 Z. z. o  platobných službách a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o platobných službách") povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. f) zákona o platobných službách (ďalej len „povolenie") v spojení s ustanovením § 63 písm. a) zákona o platobných službách bez obmedzenia rozsahu poskytovania platobnej služby, a to vykonávanie platobných operácií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej operácie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, prevádzkovateľovi systému informačných technológií alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb.

Štatutárnym orgánom platobnej inštitúcie sú:

Ing. Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva, narodený dňa xx. xx. xxxx, bytom Javorová 3612/1, 811 04 Bratislava ,Ing. Michal Veverka, podpredseda predstavenstva, narodený dňa xx. xx. xxxx, bytom Janka Kráľa 22/1165, 958 06 Partizánske, Dr. Robert Hauber, člen predstavenstva, narodený dňa xx. xx. xxxx, bytom Sternwarte strasse 56, Wien 1180, Rakúsko Ing. Martin Mác, člen predstavenstva, narodený dňa xx. xx. xxxx, bytom Ľ. Fullu 9/3140, 841 05 Bratislava, Ing. Miloš Šujanský, PhD., M.B.A., člen predstavenstva, narodený dňa xx. xx. xxxx, bytom Gaštanova 13/3828, 811 04 Bratislava, Kerstin Günther, člen predstavenstva, narodená dňa xx. xx. xxxx, bytom Roland strasse 61a, Bonn 531 79, Spolková republika Nemecko, Dr. Ralph Rentschler, člen predstavenstva, narodený dňa xx. xx. xxxx, bytom Milanweg 21, Aalen D - 73434, Spolková republika Nemecko

Členmi dozornej rady platobnej inštitúcie sú:

Ing. Július Maličký, narodený dňa xx. xx. xxxx, bytom Vitálišovce 451, 031 04 Liptovský Mikuláš, Milan Brlej, narodený dňa xx. xx. xxxx, bytom Brezová 18, 911 05 Trenčín, Ing. Ján Hláčik, narodený dňa xx. xx. xxxx, bytom Železničná 173, 976 62 Brusno, Ing. Michal Lukačovič, narodený dňa xx. xx. xxxx, bytom Sliačska 52, 831 02 Bratislava, Ing. Peter Weber, narodený dňa xx. xx. xxxx bytom Brnice 172, 032 23 Liptovská Sielnica

Mgr. Martin Habán, narodený dňa xx. xx. xxxx, bytom Kajakárska 15, 921 01 Piešťany, Cornelia Elisabeth Sonntag, narodená dňa xx. xx. xxxx, bytom Plittersdorfer strasse 164, 531 73 Bonn, Spolková republika Nemecko, Dr. Hans-Peter Schultz, narodený dňa xx. xx. xxxx, bytom Händelstrasse 9, Meckenheim 533 40, Spolková republika Nemecko, Tanja Wehrhahn, narodená dňa xx. xx. xxxx, bytom Ensener Weg 23a, Kolín D-50999, Spolková republika Nemecko