Výrok rozhodnutia :

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-298-274 k č.sp.: NBS1-000-054-466

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 23 ods. 1 a 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 129/2010 Z. z.) a ustanovenia § 1 ods. 2 a ods. 3 písm. a), §5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 747/2004 Z. z.), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. (ďalej len Národná banka Slovenska alebo NBS alebo orgán dohľadu)

ukladá spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15294/B (ďalej len účastník konania alebo EOS KSI), zastúpený spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Peter Slezák, s.r.o., so sídlom Riazanská 48, 831 02 Bratislava, IČO: 50 866 729, zapísaná v OR OSBA I, oddiel Sro, vložka č. 119153/B (ďalej len zástupca účastníka konania),

podľa ustanovenia § 23 ods. 2 písm. b) Zákona č. 129/2010 Z. z. pokutu vo výške 7.500 eur (slovom sedemtisícpäťsto eur)

za nedostatky v činnosti EOS KSI spočívajúce v nedodržaní ustanovení zákona č. 129/2010 Z. z. účinných v čase vzniku porušenia, a to konkrétne za porušenie § 20d ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. vo forme pokračujúceho deliktu, nakoľko účastník konania bez udelenia predchádzajúceho súhlasu NBS

a) dňa 21.01.2020 vymenoval do funkcie člena štatutárneho orgánu Ing. Karela Šmeráka, bytom Mittersteig 14-4-10 Viedeň 1040, Rakúska republika, a
b) dňa 28.04.2020 vymenoval do funkcie člena štatutárneho orgánu Ing. Petra Dvornáka, bytom Astrová 916/53, Rovinka 900 31.

Účastník konania je povinný zaplatiť uloženú pokutu do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu číslo: SK25 8180 0000 0070 0055 0741 vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: 35724803, konštantný symbol: 0558, špecifický symbol: 000054466.