Výrok rozhodnutia : RE-FINANCE SK, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-12141/2012

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve") povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti RE-FINANCE SK, s. r. o., so sídlom Škultétyho 2, 831 03 Bratislava, IČO: 45 311 897, udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-9555-1/2010 zo dňa 11. augusta 2010, zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-11955/2010 zo dňa 28. septembra 2010.
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom zužuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené spoločnosti RE-FINANCE SK, s. r. o., so sídlom Škultétyho 2, 831 03 Bratislava, IČO: 45 311 897 o  sektor :
- kapitálového trhu,
- prijímania vkladov.
II. Spoločnosť RE-FINANCE SK, s. r. o., so sídlom Škultétyho 2, 831 03 Bratislava, IČO: 45 311 897 je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve činnosť samostatného finančného agenta v sektore:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.