Výrok rozhodnutia : YES PROJECTS, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-4701/2014

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi: YES PROJECTS a.s., IČO: 35 937 955, Ríbezľová 7, 949 01 Nitra pokutu 300 eur (slovom: tristo eur) za porušenie § 36 ods. 8 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31. marca 2014 nepredložil Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31. decembru 2013.