Výrok rozhodnutia :

SAB o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-286-448 k č.sp.: NBS1-000-059-027

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti SAB o.c.p., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 960 990, na voľbu osoby – Ing. Petr Hejduk, dátum narodenia XXX, trvalý pobyt XXX – za člena predstavenstva SAB o.c.p., a.s.