Výrok rozhodnutia :

C & K GROUP s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-9288/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n í

podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti C & K GROUP s.r.o., so sídlom: SNP 87/403, 053 42 Krompachy, IČO: 44 607 920 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-2107-1/2009 zo dňa 11. februára 2009 a menené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT- 822/2012 zo dňa 17. februára 2012 tak, že ho zužuje o sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Spoločnosť C & K GROUP s.r.o., so sídlom: SNP 87/403, 053 42 Krompachy, IČO: 44 607 920 je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.