Výrok rozhodnutia :

Credit Forex s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-269-150 k č.sp.: NBS1-000-052-233

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu
a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade “)I. ukladá podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti Credit Forex s.r.o., so sídlom Kammerhofská 191/6, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45 892 458 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:19216/S (ďalej ako „spoločnosť Credit Forex“ alebo „účastník konania“) pokutu vo výške
3 000 eur (slovom: tritisíc eur) za nedostatok zistený dohľadom na diaľku v činnosti spoločnosti Credit Forex, a to za:
1. porušenie § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7, § 22 ods. 1 a § 42c ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Credit Forex nezabezpečila v období od 24.02.2019 do začiatku tohto sankčného konania, t.j. do 31.07.2020 nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie
a spotrebiteľských úverov, keďže
- XX, r. č.: XXX, bytom XXX ako osoba vykonávajúca funkciu člena štatutárneho orgánu spoločnosti Credit Forex, ktorá zároveň vykonáva funkciu odborného garanta, nespĺňala v období od 24.02.2019 do začiatku tohto sankčného konania t.j. do 31.07.2020 požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývania a spotrebiteľských úverov vzhľadom na to, že v lehote do 23.02.2019 neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore a v lehote do 23.02.2019 úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývania a spotrebiteľských úverov a následne ju úspešne vykonala dňa 21.05.2019;
-XY r. č.: XXX, bytom XXX, ako osoba vykonávajúca funkciu odborného garanta spoločnosti Credit Forex nespĺňala od 24.02.2019 do začiatku tohto sankčného konania t.j. do 31.07.2020 požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývania a spotrebiteľských úverov vzhľadom na to, že v lehote do 23.02.2019 neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore, a zároveň táto osoba nesplnila povinnosť najmenej každé štyri roky úspešne vykonať odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývania a spotrebiteľských úverov;
2. porušenie § 38 ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 35 ods. 1 zákona o dohľade tým, že spoločnosť Credit Forex na požiadanie Národnej banky Slovenska nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu.
Spoločnosť Credit Forex je povinná zaplatiť pokutu do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0055 0741, variabilný symbol: 45892458 konštantný symbol: 0558;
a zároveň súbežne
II. ukladá podľa § 39 ods. 1 písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov uvedených v časti I. výroku tohto rozhodnutia, ktoré spočíva
1. v povinnosti spoločnosti Credit Forex zabezpečiť plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania tak, aby XX ako osoba vykonávajúca funkciu člena štatutárneho orgánu spoločnosti Credit Forex, ktorá zároveň vykonáva funkciu odborného garanta absolvovala osobitné finančné vzdelávanie v sektore poskytovania úverov, úverov na bývania a spotrebiteľských úverov do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia;
2. v povinnosti spoločnosti Credit Forex zabezpečiť plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania tak, aby XY, ako osoba vykonávajúca funkciu odborného garanta spoločnosti Credit Forex úspešne vykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývania a spotrebiteľských úverov a absolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a
3. v povinnosti spoločnosti Credit Forex preukázať Národnej banke Slovenska splnenie povinnosti uloženej v II. časti bod 1. a 2. výroku tohto rozhodnutia do 30 dní po jej splnení.

Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 747/2004 Z. z.“ alebo „zákon o dohľade nad finančným trhom“) uskutočnila druhostupňové konanie podľa tretej časti (§ 12 až § 34a) zákona o dohľade nad finančným trhom o rozklade zo dňa 8. 2. 2021, ktorý v zákonnej lehote podala spoločnosť Credit Forex s.r.o., IČO: 45892458,
sídlo: Kammerhofská 191/16, 969 01 Banská Štiavnica; zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 19216/S (ďalej len „spoločnosť Credit Forex“, „dohliadaný subjekt“ alebo „účastník konania“) proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č. sp.: NBS1-000-052-233, č. z.: 100-000-269-150 zo dňa 19. 1. 2021 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým spoločnosti Credit Forex s.r.o. bola podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) uložená pokuta vo výške 3 000 eur (slovom: tritisíc eur) a podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní uložené opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov za porušenia zákonných povinností uvedených v I. časti výroku prvostupňového rozhodnutia, pričom takto r o z h o d l a :
Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom
I. o p r a v u j e prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č. sp.: NBS1-000-052-233, č. z.: 100-000-269-150 zo dňa 19. 1. 2021 v časti označenia sídla spoločnosti Credit Forex tak, že správne označenie sídla spoločnosti účastníka konania má znieť: Credit Forex s.r.o., so sídlom Kammerhofská 191/16, 969 01 Banská Štiavnica a zároveň
II. prvostupňové rozhodnutie útvaru dohľadu nad finančným trhom č. sp. NBS1-000-052-233, č. z.: 100-000-269-150 zo dňa 19. 1. 2021 p o t v r d z u j e a rozklad spoločnosti Credit Forex s.r.o. z a m i e t a.