Výrok rozhodnutia :

Salve Finance, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-007-663 k č.sp.: NBS1-000-000-413

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Salve Finance, s.r.o., so sídlom: Vlárska 6, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 442 821 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. kapitálového trhu,
3. doplnkového dôchodkového sporenia,
4. prijímania vkladov,
5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,
6. starobného dôchodkového sporenia.