Výrok rozhodnutia :

AFinance, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-082-561 k č.sp.: NBS1-000-015-378

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá samostatnému finančnému agentovi: AFinance, s.r.o., Severná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 102 853 podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní pokutu 200 eur (slovom dvesto eur) za porušenie ustanovenie § 18 ods. 11 prvá veta zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s ustanoveniami § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7 a § 22 ods. 2 tretia veta zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť AFinance, s.r.o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti AFinance, s.r.o., ktorá je zároveň aj odborným garantom spoločnosti AFinance, s.r.o. nesplnila povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a následne po uplynutí tejto lehoty v čase od 11. apríla 2017 do 15. mája 2017 nespĺňala požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore.