Výrok rozhodnutia : CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9332/2014-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona o cenných papieroch povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., so sídlom Ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava, IČO: 36 853 054 rozhodnutím č. OPK-2297/2007-PLP zo dňa 30.10.2007 zmenené rozhodnutím č. OPK-1830/2008-PLP zo dňa 21.04.2008, rozhodnutím č. OPK-11601-1/2008 zo dňa 28.01.2009 a rozhodnutím č. ODT-5059-3/2012 zo dňa 23.07.2012, takto: Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, rozširuje spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., so sídlom Ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava, IČO: 36 853 054 povolenie na poskytovanie investičných služieb o vedľajšiu službu podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku.