Výrok rozhodnutia :

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-280-103 k č.sp.: NBS1-000-058-471

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na voľbu Ing. Martina Maroša, narodeného xx. xx. xxxx, bytom Záhumenská 2696/18A, 900 31 Stupava, Slovenská republika za člena dozornej rady.