Výrok rozhodnutia : CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9330/2014-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 47/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore  kapitálového trhu spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom : ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava, IČO : 36 853 054 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-10748/2011 zo dňa 24. novembra 2011 tak, že ho rozširuje o sektor poistenia alebo zaistenia. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom : ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava, IČO : 36 853 054, je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. kapitálového trhu.