Výrok rozhodnutia :

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-294-846 k č.sp.: NBS1-000-061-938

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026, podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21. 6. 2021.