Výrok rozhodnutia : Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9427/2014

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 103 ods. 4 zákona o cenných papieroch zmenu Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2014 spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976. „Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2014" je prílohou tohto rozhodnutia.