Výrok rozhodnutia :

E.U. Consulting, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-007-395 k č.sp.: NBS1-000-002-933

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti E. U. Consulting, s.r.o., Žitná 1, 831 06 Bratislava, IČO: 36 520 179, pokutu 300 eur (slovom: tristo eur) za porušenie ustanovenia § 18 ods. 12 v spojení s ustanovením § 18 ods. 4 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že bez zbytočného odkladu neoznámila Národnej banke Slovenska zmeny v skutočnostiach uvedených v § 18 ods. 2 až 7 zákona o finančnom sprostredkovaní, t.j. zmenu v osobe odborného garanta samostatného finančného agenta a za porušenie ustanovenia § 36 ods. 8 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31.03.2016 nepredložila Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2015.