Výrok rozhodnutia :

K-PAY, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-283-912 k č.sp.: NBS1-000-059-278

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeluje spoločnosti K-PAY a.s., so sídlom Kaštieľ 5, 900 27 Bernolákovo, IČO: 51 032 317, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na voľbu Ing. Petra Haluša za člena štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie.