Výrok rozhodnutia :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-007-057 k č.sp.: NBS1-000-002-823

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 , podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch
prospekt cenného papiera vypracovaný ako Základný prospekt dňa 16.11.2016 pre dlhopisy spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 vydávané v rámci ponukového programu Základný prospekt zo dňa 16.11.2016 je prílohou tohto rozhodnutia.