Výrok rozhodnutia : Sentia s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-12942/2012-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené spoločnosti: Sentia s.r.o., so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 36 708 445, rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK - 094/2006/PAGP zo dňa 19. októbra 2006 takto:
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, zužuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta: Sentia s.r.o., so sídlom
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 36 708 445, o sektor doplnkového dôchodkového sporenia.
II. Samostatný finančný agent: Sentia s.r.o., so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 36 708 445, je v súlade s ustanovením § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektoroch:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. prijímania vkladov,
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.