Výrok rozhodnutia :

K & K poist., s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-9281/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n í

podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti K & K poist., s.r.o., so sídlom: Radlinského 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 359 912 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-030/2006/PAGP zo dňa 29. mája 2006 a menené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-8170-1/2012 zo dňa 17. septembra 2012 tak, že ho zužuje o sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Spoločnosť K & K poist., s.r.o., so sídlom: Radlinského 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 359 912 je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.