Výrok rozhodnutia :

CreditCall, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-283-922 k č.sp.: NBS1-000-058-470

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti CreditCall, s.r.o. so sídlom: Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 36 677 922 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-4111/2015-1 zo dňa 16. apríla 2015 tak, že ho rozširuje o sektor starobného dôchodkového sporenia.