Výrok rozhodnutia : VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-5441-3/2014-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť VÚB Generali") na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s." v časti G. v bode 2 a v časti K. v bode 4. Návrh štatútu dôchodkového fondu s názvom „MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s." zo dňa 21. mája 2014 v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti VÚB Generali lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.