Výrok rozhodnutia :

Rapid life životná poisťovňa , a.s.

Číslo rozhodnutia : OPK-15912-3/2009

R O Z H O D N U T I E
Číslo: OPK-15912-3/2009 z 25.10.2010

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) a orgán dohľadu podľa § 48
ods. 1 až 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon o
poisťovníctve”) a podľa § 1 ods. 2 a § 2 zákona o dohľade
I.
u k l a d á obchodnej spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s.,
Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904 (ďalej aj „poisťovňa Rapid”) podľa
§ 67 ods. 1 písm. e) zákona o poisťovníctve pokutu 3000 eur (tritisíc eur) za
porušenie ustanovení § 43 ods. 6 a 7 a § 48 ods. 9 a 10 zákona o poisťovníctve
a § 35 ods. 1 zákona o dohľade z dôvodu, že poisťovňa Rapid predložila Národnej
banke Slovenska k 30.9.2008 výkazy Ppn (VZS) 02-04 Výkaz ziskov a strát, Ppn
(PTZ) 03-04 Výkaz o poistnom trhu životného poistenia a Ppn (VOA) 05-04 Výkaz o
aktívach, týkajúce sa výkonu jej poisťovacej činnosti s nezrozumiteľnými
údajmi, t. j. údajmi, ktoré neposkytujú pravdivý obraz o hlásených
skutočnostiach. Uložená pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju Správe finančnej
kontroly Košice na účet č. 7000089529/8180, konštantný symbol 0558, variabilný
symbol 31 690 904, vedený v Štátnej pokladnici.
II.
z a s t a v u j e k o n a n i e na základe § 22 ods. 1 písm. i) zákona o
dohľade o uložení sankcie poisťovni Rapid podľa § 67 ods. 1 písm. e) zákona o
poisťovníctve, začaté 13.11.2009 oznámením č. OPK-15912/2009 z 9.11.2009, v
časti týkajúcej sa výkazov Ppn (VZS) 02-04 Výkaz ziskov a strát, Ppn (PTZ)
03-04 Výkaz o poistnom trhu životného poistenia, Ppn (VOA) 05-04 Výkaz o
aktívach a Ppn (BIL) 01-04 Bilancia aktív a pasív, predložených poisťovňou
Rapid Národnej banke Slovenska k 30.6.2008.
III.
z a s t a v u j e k o n a n i e na základe § 22 ods. 1 písm. d) zákona o
dohľade o uložení sankcie poisťovni Rapid podľa § 67 ods. 1 písm. e) zákona o
poisťovníctve, začaté 13.11.2009 oznámením č. OPK-15912/2009 z 9.11.2009, v
časti týkajúcej sa výkazov Ppn (BIL) 01-04 Bilancia aktív a pasív predložených
poisťovňou Rapid k 30.6.2008 a 30.9.2008, Ppn (TRZ) 05-04 Prehľad o umiestnení
prostriedkov technických rezerv životného poistenia a Ppn (SOI) 20-01 Výpočet
skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a
požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne,
predložených poisťovňou Rapid Národnej banke Slovenska.