Výrok rozhodnutia :

KBC Bank NV

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-276-251 k č.sp.: NBS1-000-058-385

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), úvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e
predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 118i ods. 4 zákona o cenných papieroch spoločnosti KBC Bank NV, so sídlom Havenlaan 2 (Avenue du Port 2), B-1080 Brusel, Belgicko, zapísaná v registri právnických osôb pod číslom 0462.920.226 na uplatnenie práva výkupu akcií emisií ISIN SK1110001452, SK1110004613, SK1110016559, SK1110017532, SK1110019850, SK1110020684 emitenta cieľovej spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 318 916. Spoločnosti KBC Bank NV vzniklo právo výkupu akcií emitenta OTP Banka Slovensko, a.s. dňa 14.02.2021 a je oprávnená uplatniť právo výkupu akcií podľa ustanovenia § 118i ods. 5 zákona o cenných papieroch najneskôr do 14.05.2021, kedy právo na uplatnenie výkupu akcií zanikne.