Výrok rozhodnutia : Consulting - BS s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-2176/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené spoločnosti Consulting - BS s.r.o., so sídlom Bernolákova 37, 920 01 Hlohovec, IČO: 46 713 557, rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-6233-1/2012 zo dňa 25. júna 2012 takto:
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta: Consulting - BS s.r.o., so sídlom Bernolákova 37, 920 01 Hlohovec, IČO: 46 713 557, o sektory:
1. prijímania vkladov,
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.
II. Samostatný finančný agent: Consulting - BS s.r.o., so sídlom Bernolákova 37, 920 01 Hlohovec, IČO: 46 713 557, je v súlade s ustanovením § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektoroch:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. prijímania vkladov,
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.