Výrok rozhodnutia :

HB Reavis Finance SK III s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-007-378 k č.sp.: NBS1-000-002-524

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti HB Reavis Finance SK III s.r.o. so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 560, podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera vypracovaný ako Základný prospekt dňa 11.11.2016 pre dlhopisy spoločnosti HB Reavis Finance SK III s.r.o. so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 560 vydávané v rámci ponukového programu Základný prospekt zo dňa 11.11.2016 je prílohou tohto rozhodnutia.