Výrok rozhodnutia : ZFP akadémia, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-11481/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch  poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov spoločnosti ZFP akadémia, a.s., so sídlom Zochova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 847 372, udelené rozhodnutiami Národnej banky Slovenska č. OPK - 2988/2007-PLP zo dňa 29. októbra 2007, č. OPK - 2990/2007-PLP zo dňa 29. októbra 2007, č. OPK - 7604/2008 zo dňa 3. júla 2008, zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK - 4626-1/2010 zo dňa 9. júna 2010 tak, že ho rozširuje o sektor starobného dôchodkového sporenia. Spoločnosť ZFP akadémia, a.s., so sídlom Zochova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 847 372, je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. kapitálového trhu,
3. doplnkového dôchodkového sporenia,
4. prijímania vkladov,
5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,
6. starobného dôchodkového sporenia.