Výrok rozhodnutia :

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-286-734 k č.sp.: NBS1-000-058-836

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na voľbu JUDr. Samuela Vlčana, narodeného xx. xx. xxxx, bytom Rytierska 4198/6, 841 10 Bratislava – Devín, Slovenská republika za člena dozornej rady.