Výrok rozhodnutia :

Rapid life životná poisťovňa , a.s.

Číslo rozhodnutia : OPK-569-4/2010

R O Z H O D N U T I E
Číslo: OPK-569-4/2010 zo 16.12.2010

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, príslušný na
konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.
z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) a orgán dohľadu podľa
§ 48 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon o
poisťovníctve”) a podľa § 1 ods. 2 a § 2 zákona o dohľade,

u k l a d á

obchodnej spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s., Garbiarska 2, 040 71
Košice, IČO: 31 690 904 (ďalej aj „poisťovňa Rapid”) podľa § 67 ods. 1 písm. e)
zákona o poisťovníctve pokutu 5000 eur (päťtisíc eur) za porušenie

1. ustanovení § 2 ods. 7 a § 9 ods. 3 písm. a) a b) zákona o dohľade z dôvodu,
že poisťovňa Rapid marila výkon dohľadu na mieste Národnej banky Slovenska,
začatý 7.4.2008 na základe poverenia na výkon dohľadu č. ODO-3548/2008 zo
14.3.2008 a ukončený 7.12.2009, tým, že v dňoch 28.7.2009 a 7.9.2009 neposkytla
osobám povereným výkonom dohľadu požadované údaje a informácie týkajúce sa
predmetu dohľadu a neumožnila im vykonávanie oprávnení vyplývajúcich zo zákona
o dohľade,

2. ustanovenia § 35 ods. 1 zákona o dohľade a ustanovení § 48 ods. 10 v spojení
s § 43 ods. 6 a 7 zákona o poisťovníctve z dôvodu neposkytnutia správnych a
úplných údajov vo výkazoch: Výkaz Ppn (VZS) 02-04 (Výkaz ziskov a strát), Výkaz
Ppn (PTZ) 03-04 (Výkaz o poistnom trhu životného poistenia), Výkaz Ppn (VOA)
05-04 (Výkaz o aktívach), Výkaz Ppn (VZZ) 09-01 (Výkaz o záväzkoch v životnom
poistení) a Výkaz Ppn (SOI) 20-01 (Solventnosť poisťovne a pobočky zahraničnej
poisťovne) s údajmi k 31.12.2008, Výkaz Ppn (BIL) 01-04 (Bilancia aktív a
pasív), Výkaz Ppn (VZS) 02-04 (Výkaz ziskov a strát), Výkaz Ppn (PTZ) 03-04
(Výkaz o poistnom trhu životného poistenia), Výkaz Ppn (VOA) 05-04 (Výkaz o
aktívach) a Výkaz Ppn (ZOA) 07-04 (Zoznam akcionárov) s údajmi k 31.3.2009 a
Výkaz Ppn (BIL) 01-04 (Bilancia aktív a pasív), Výkaz Ppn (VZS) 02-04 (Výkaz
ziskov a strát), Výkaz Ppn (PTZ) 03-04 (Výkaz o poistnom trhu životného
poistenia) a Výkaz Ppn (VOA) 05-04 (Výkaz o aktívach) s údajmi k 30.6.2009,
predložených Národnej banke Slovenska, čím poisťovňa Rapid marila výkon dohľadu
na diaľku.